ระบบสารสนเทศ โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น สพป.พิษณุโลก เขต 2

1/2562

ปีการศึกษา

360339

รหัส Obec 6 หลัก

5

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020092

รหัส SMIS 8 หลัก

55

จำนวนนักเรียน

1065360339

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 0 1 1 1
อนุบาล 2 4 2 6 1
รวม อนุบาล 4 3 7 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 5 2 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 6 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 7 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 4 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 3 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 3 9 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 23 25 48 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 27 28 55 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย มนตรี ชัยชราแสง ชาย Montri Chaiaharasang ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ศรีนวล วันรักชาติ หญิง Srinuan Wanrakchat ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เจนจิรา เย็นขัน หญิง Jenjira Yenkhan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรพงษ์ เรืองกิจวิทยา ชาย Worapong Ruangkijwitta ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย บุญสืบ แสงสว่าง ชาย Bunsaub Sangsavang ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.00
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 52.00
ภาษาอังกฤษ 65.00
คณิตศาสตร์ 80.00
วิทยาศาสตร์ 55.00
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.00
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40.00
ภาษาอังกฤษ 35.83
คณิตศาสตร์ 43.33
วิทยาศาสตร์ 37.67
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.72
ภาษาอังกฤษ 25.63
คณิตศาสตร์ 30.00
วิทยาศาสตร์ 32.38
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.08
ภาษาอังกฤษ 25.83
คณิตศาสตร์ 21.67
วิทยาศาสตร์ 22.33

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านวังนกแอ่น

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านวังนกแอ่น

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด